Particulieren

Met atríom bent u verzekerd van een zeer innovatieve werkwijze met de modernste informatietechnologie. Er wordt namelijk volgens het principe van virtueel bouwen gewerkt, waarbij direct van uw ontwerp een intelligent 3-Dimensionaal computermodel gemaakt wordt. Groot voordeel voor u ligt op visueel gebied: naast de gebruikelijke tekeningen zorgen 3D impressies, films en zonsimulaties ervoor dat er géén ontwerpfouten en onduidelijkheden aanwezig zijn. Een vergelijkbaar voordeel ligt in het feit dat uit het virtuele 3D-model hoeveelheden en aantallen gehaald kunnen worden, eenduidig met de tekeningen, welke ondersteunend zijn bij de uiteindelijke prijsvorming. Wijzigt uw ontwerp, dan wijzigen alle gegevens automatisch mee!

Indien u besloten heeft om zelf te gaan bouwen, kunt u de volgende acties ondernemen:

1) Bent u nog volledig blanco, dan kan atríom u adviseren bij het maken van een wensenpakket en het kiezen van een ontwerp.

2) Heeft u al uw wensen reeds inzichtelijk en weet u ook al hoe de woning er uit moet zien, dan wordt dit eisenpakket omgezet naar een ontwerp.

3) Indien u door een architect al een schetsontwerp heeft laten maken, dan dient deze als basis voor het  maken van uw virtuele woning.

Tijdens de ontwerpfase zal de bouwmethode besproken worden en het installatieplan afgestemd worden op uw wensen. Dit gaat een steeds belangrijkere rol spelen door de aanhoudend scherper wordende energie-eisen. De EPC, een energielabel, is vanaf 2011 namelijk vastgesteld op 0,6!

De belangrijkste keuzes zijn gemaakt, het ontwerp is gecheckt aan het Bouwbesluit, u heeft virtueel door uw woning kunnen lopen en de gemaakte 3D impressies en simulaties hebben u overtuigd van het ontwerp. Nadat atríom ervoor gezorgd heeft  dat alle vergunningen zijn verleend, kunt u gaan bouwen!

Er zijn veel bouwbedrijven waaruit u een keus kunt maken om mee in zee te gaan. Prijs is een belangrijk argument, maar denk daarbij ook aan de gebruiks– en onderhoudskosten gedurende bewoning. Ook de kwaliteit van de gebruikte bouwproducten en het proces van de daadwerkelijke uitvoering moet u zeker meenemen in uw overweging.

In grote lijnen zijn er twee gebruikelijke bouwmethodes voor het individuele project: (grotendeels) traditioneel en (grotendeels) prefab. Elk heeft zo zijn voor– en nadelen, waarbij de trend steeds vaker opschuift naar prefab. Enerzijds is dit een kwaliteits– en tijdsaspect, maar anderzijds neemt het tekort aan vakmensen op de bouwplaats verder toe.

Het grootste verschil tussen beide methodes is eigenlijk wel de totale bouwtijd. Prefab bouwen scheelt u vaak vele maanden ten opzichte van de traditionele methode, wat u meteen merkt in de portemonnee. Daarentegen valt er bij de traditionele methode meer bij te sturen gedurende de bouw.

Dit bijsturen is met de werkmethode van atríom feitelijk niet nodig, aangezien de bouw reeds in de computer heeft plaatsgevonden en elke onduidelijkheid is weggenomen.

PAGINA terug

 

Professionals

Als bedrijf bent u continu bezig om uw werkzaamheden kwalitatief goed, op tijd en conform de verwachtingen van de klanten op te leveren, waarbij u graag een stuk meerwaarde levert zonder daarbij uw bedrijfsresultaat aangetast te zien worden. Ondanks alle goede bedoelingen en ondanks de grote inzet die in de projecten wordt gestoken, kan het regelmatig voorkomen dat één of meer van voornoemde punten niet naar wens verloopt. Scherp kunnen aanbieden zonder een aanslag te doen op kwaliteit en bedrijfsresultaat? En daarbij niet alleen volledig aan de wens van de klant voldoen, maar ook meerwaarde kunnen leveren? Dat is mogelijk door virtueel te gaan bouwen met atríom!

De huidige werkwijze in de bouw is behoorlijk achtergebleven. We regelen de zaken rondom een bouwproject in grote lijnen hetzelfde als decennia terug. Digitalisering heeft wel zijn intrede gedaan maar is vooral terug te vinden in het gebruik van tekstverwerking, spreadsheets, mail en administratieve software. Verder schuiven we elkaar nog steeds tekeningen, berekeningen en andere documenten toe per post of per mail, zonder dit centraal te beheren of te checken. Iedere partij heeft zijn eigen werkwijze in het beheer van documenten, wat de kans op fouten enorm vergroot. Dit kan anders!

De procesmatige verandering is wellicht de belangrijkste: virtueel bouwen en het werken met BIM is vooral samenwerken in plaats van samen  werken. Daar ligt ook de grote kracht van virtueel bouwen; niet bij elk project vanaf nul beginnen, maar met een vaste selectie partners samenwerken aan een betere procesgang en een beter eindproduct. Met atríom als partner bent u verzekerd van jarenlange praktijkervaring omtrent virtueel bouwen en het werken met Bouw Informatie Modellen in bouwprojecten.

Maakt atríom het BIM dan worden alle van toepassing zijnde documenten hieruit gegenereerd: ontwerptekeningen, verkooptekeningen, 3D impressies, animatiefilms, werktekeningen en vergunninggegevens. Maar ook zonnestudies van zowel interieur als exterieur zijn eenvoudig te genereren! Zelfs componententekeningen en de hoeveelheden voor calculatie en bestellingen haal je hieruit om de informatie zo consistent en compleet mogelijk weer te geven. Het koppelen van het BIM aan zowel een plannings– als een calculatieprogramma maakt virtueel bouwen ultiem!

PAGINA terug

 

Virtueel bouwen

Virtueel Bouwen is nieuw, innovatief en heeft zeer veel voordelen voor álle partijen in de bouwsector, groot of klein. Het maakt grote efficiencyslagen mogelijk door een betere communicatie met de klant en een betere informatie-uitwisseling tussen de verschillende bouwpartners. Virtueel bouwen is vooral ook een procesmatige verandering van (samen)werken.

Het innovatieve van Virtueel Bouwen is het Bouw Informatie Model (BIM): een virtueel 3-Dimensionaal computermodel als digitale weergave van het daadwerkelijk te realiseren bouwwerk. Het model wordt opgebouwd uit virtuele bouwdelen, waarbij componenten veelal een relatie met elkaar hebben. Bijvoorbeeld: het kozijn herkent een wand en maakt een gat in de wand en dit gat past zich aan indien het kozijn aangepast wordt. Ook als de wand wordt verplaatst, verplaatst het kozijn mee. Daarbij kan er allerlei informatie aan de objecten worden gehangen, zowel teksten als getallen. Teksten zijn belangrijk voor bijvoorbeeld bestellingen of voor het omschrijven een object. De getallen zijn veelal parametrisch, wat inhoudt dat de uiteindelijke vorm van het object bepaald wordt door de ingevulde waarden. Zodoende kan een bepaald type wand meerdere verschijningsvormen hebben en hoeft er niet voor elke nieuwe wand een ander type aangemaakt te worden, dit houdt het modelleren beheersbaar.

Het model kan visueel op verschillende manieren worden weergegeven, waardoor er enorm veel informatie in opgeslagen kan worden. Het is op deze manier mogelijk dat verschillende disciplines zoals architect, installateur, constructeur en bouwer gezamenlijk in dit ene model werken en er hun informatie uit halen. Ook is het reeds mogelijk om simulaties uit te voeren zoals lichtplannen, zoninschijning, energieverbruik, et cetera.

Het koppelen en communiceren van software onderling maakt de weg vrij om gegevens uit het model te gebruiken in programma's die bijvoorbeeld simuleren, calculeren of plannen. Het is een utopie te denken dat er één programma zal komen dat aan al deze wensen kan voldoen. Wel komen er steeds meer mogelijkheden door de populariteit van virtueel bouwen met BIM.

Een mogelijkheid die nog in de kinderschoenen staat, vooral ook omdat virtueel bouwen vrij nieuw is, is om het model te gebruiken gedurende de levenscyclus van het gebouw. Onderhoudswerkzaamheden kunnen makkelijker uitgevoerd worden, doordat alle informatie opgeslagen is, zowel in getallen als in teksten.

PAGINA terugKetenintegratie

Ketenintegratie betekent samenwerking, waarbij de verschillende organisaties in de bouwkolom samen inzien dat een integrale aanpak van de werkzaamheden leidt tot voordelen voor iedereen. Het uitgangspunt moet steeds zijn dat het geheel moet worden geoptimaliseerd en niet alle delen afzonderlijk. Het verbeteren van de informatieverstrekking (BIM), de logistiek onderling (leveringen en afstemming werkzaamheden optimaliseren), de marktbewerking (bedrijfsreputatie en klantrelaties) en marktontwikkeling (uitbreiden marktgebied, nieuwe markten) zijn de opeenvolgende stappen die leiden naar succes. Ketenintegratie is in andere bedrijfskolommen veel meer ingeburgerd dan in de bouwbranche. De successen die daarmee geboekt worden tonen aan dat het loont om integraal te werken. De Volkswagen Golf bijvoorbeeld zou in zijn huidige verschijningsvorm onbetaalbaar zijn of kwalitatief ver beneden peil. Door virtueel bouwen met BIM wordt de eerste stap gezet naar ketengeïntegreerd werken. Wilt u ook succesvol zijn in de toekomst, neem dan contact op met atríom om hier samen aan te werken.

PAGINA terugBIM engineer

De BIM engineer is de bouwkundig, installatie- of constructief modelleur die het 3D model tot in detail uitdiept. Hij zorgt ervoor dat het ontwerp technisch goed in elkaar steekt en volgens alle eisen uitgewerkt wordt. Ook is hij degene die voornamelijk alle documenten uit het BIM distilleert en verder opwerkt, teneinde alle betrokkenen van de juiste informatie te voorzien. De werkzaamheden binnen zijn organisatie zijn vooral intern gericht en samen met de BIM manager zorgt hij ervoor dat het BIM goed beheerd wordt.

PAGINA terug

 


BIM manager

De BIM manager is degene die het BIM opzet en de verantwoordelijkheid draagt voor de kwaliteit en het beheer ervan en dat dit aansluit op de wensen van de klanten. Hij heeft veel kennis van de gebruikte software en weet hoe hij dit BIM kan koppelen aan het BIM van andere partners. Tevens zorgt hij ervoor dat de van belang zijnde informatie op een juiste manier uit het BIM gehaald wordt en dat dit klopt met de werkelijkheid. De BIM manager heeft een helicopterview en zorgt dat het team de werkzaamheden volgens de procesafspraken en in teamverband uitvoert. Hij zal verder de externe communicatie met de andere betrokken partijen verzorgen. Met atríom bent u gegarandeerd van uitgebreide kennis en praktijkervaring omtrent het managen van een BIM. Twijfel niet om contact te leggen met atríom indien u voornemens hebt om te gaan werken met BIM.

PAGINA terug

 


BIM implementatie

Het implementeren van virtueel bouwen binnen uw bedrijf is een onderneming waarbij u niet over één nacht ijs moet gaan. Er komen enorm belangrijke beslismomenten gedurende dit traject en het is belangrijk dat dit van te voren goed ingeschat wordt. Met alleen het aanschaffen van een gelikt softwareprogramma bent u er namelijk nog lang niet. Sterker nog, wellicht schaft u een pakket aan dat niet bij uw wensen past, weg geld! Heeft u er bijvoorbeeld al over nagedacht hoe deze veranderingen binnen uw bedrijf zouden kunnen uitpakken. Wie van uw personeel zou hierin kunnen meegroeien en eventueel anderen wegwijs maken. Willen/kunnen ze zich wel aanpassen? Dat is alleen nog maar intern, maar hoe gaat u om met externe partijen waarmee u samen BIM't?

Het belangrijkste is echter voor uzelf te bepalen waarom u deze werkwijze wilt implementeren, wat u ermee wilt bereiken en tegen welke kosten. Zonder ervaring met een dergelijk implementatietraject zullen de veranderingen niet zonder vallen en opstaan kunnen plaatsvinden, hetgeen uiteraard heel veel tijd, geld en frustratie gaat kosten. atríom heeft dit traject meerdere malen in praktijk gebracht en begeleid. Het is dan ook aan te raden om atríom hiervoor in te schakelen.

PAGINA terug


Faalkostenreductie

Deze ontstaan door ontwerpfouten of het verkeerd uitvoeren van taken op de bouwplaats. Achteraf lijkt het altijd makkelijk om te zeggen dat men dat in de voorbereiding toch had moeten zien of dat de informatie beter aangereikt had moeten worden.

Maar ja, in de voorbereiding spelen er nogal eens andere zaken een rol zoals tijdsdruk, te weinig personeel, verloop van personeel (weg kennis) maar vooral toch ook dat iedereen op een eiland zijn werk staat voor te bereiden en over de schutting werpt zonder echt alle documenten centraal te beheren en kloppend met elkaar te houden. Momenteel bedraagt deze tijd, geld- en materiaalverspilling gemiddeld al meer dan 10% van de bouwsom! En dan hebben we het nog niet over de vele frustraties bij alle betrokkenen. atríom is er van overtuigd dat dit drastisch gereduceerd kan worden door virtueel te gaan bouwen, waarbij vrij eenvoudig een enorme reductie bereikt kan worden. Gegarandeerd.

PAGINA terug

 


3D engineering

Om zonder een grote investering in geld en tijd tóch al meerwaarde aan uw klanten te kunnen leveren, door bijvoorbeeld extra doorsneden, gevels, (deel)plattegronden, verhelderende 3D tekeningen of interieurfilms te maken, kunt u atríom uw projecten in 3D laten engineeren. U krijgt een idee bij 3D modelleren en het maakt wellicht de opstap tot BIM lager. Ook als u het puur voor de centen doet, bent u bij atríom aan het goede adres. Alle soorten (traditionele) bouwtekeningen kunnen voor u verzorgd worden, tegen een zeer scherpe prijs. Dit is mogelijk omdat alles onder één dak verzorgd wordt met de nieuwste soft- en hardware en door uitgebreide kennis van techniek en bouwmanagement.

PAGINA terug

 


Clashcontrole

Het maken van een 3D model op basis van bestaande traditionele bouwtekeningen en bijbehorende andere documenten van een project is de omgekeerde weg. Hierbij worden de aangeleverde documenten getoetst op consistentie, fouten uit het ontwerp gehaald en visueel gepresenteerd, maar ook hoeveelheden van bouwdelen gecheckt indien gegevens aanwezig zijn. Door dit atríom te laten verzorgen bent u zeker van uw project en kunt u tijdig bijsturen, want hoe later in het proces gewijzigd moet worden des te meer geld het kost.

 

PAGINA terug

info@atriom.nl